O sportovním klubu

Sportovní klub Outdoor Jeseníky, z.s. je nezisková organizace působící v Jeseníkách. Naším hlavním cílem je zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, pomoc rozvoji veřejného života, kultury, zdraví, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. Dále pak organizovat sportovní akce, pořádat vzdělávací akce (přednášky, semináře, kurzy).

Hlavním posláním klubu je především:

 • provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky
 • provozovat horolezeckou činnost a související aktivity
 • provozovat lyžařskou, běžecky lyžařskou, skialpovou, telemarkovou a snowboardovou činnost a související aktivity
 • provozovat cyklistickou, bruslařskou, vodáckou činnost a související aktivity
 • provozovat aktivity podporující péči o děti mimo školní vyučování - kroužky, tábory, dětské skupiny, jednorázové i opakující se volnočasové aktivity pro děti a další služby péče o děti
 • vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže
 • budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá
 • vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel
 • hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci
 • zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
 • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností
 • organizovat sportovní akce, vytvářet materiální a nemateriální podmínky pro tuto činnost
 • pořádat vzdělávací akce (přednášky, semináře, kurzy)
 • poskytovat služby a poradenství

Statutárním orgánem klubu je výbor složený z předsedy a 2 místopředsedů. Předseda je Martin Škrott. Místopředsedové jsou Jan Fojt a Petr Maňas.

Všechny dokumenty (stanovy, zápisy, účetní závěrky) jsou k dispozici v sídle klubu nebo ve veřejném rejstříku na adrese or.justice.cz